book external view

Gyventojai pagal tautybę ir gimtąją (-ąsias) kalbą (-as)

Population by ethnicity and mother tongue(s)

Tautybė

Ethnicity

Iš viso

Total

Viena gimtoji kalba

One mother tongue

Dvi gimtosios kalbos

Two mother tongues

Nenurodė

Not indicated

lietuvių

Lithuanian

rusų

Russian

lenkų

Polish

baltarusių

Belarusian

ukrainiečių

Ukrainian

romų

Romani

latvių

Latvian

armėnų

Armenian

vokiečių

German

kita

other

Iš viso

Total

3043429

2583745

218383

160506

7114

5340

1348

1002

575

528

3737

17245

43906

Lietuviai

Lithuanians

2561314

2539772

7016

1870

34

52

49

27

308

5427

6746

Lenkai

Poles

200317

17615

20320

154382

302

9

4987

2688

Rusai

Russians

176913

16070

154325

336

74

25

10

56

4137

1877

Baltarusiai

Belarusians

36227

1877

20391

3369

6676

32

925

2954

Ukrainiečiai

Ukrainians

16423

1068

8018

121

5240

19

486

1457

Žydai

Jews

3050

564

1723

11

229

134

384

Totoriai

Tatars

2793

954

1195

102

293

67

178

Vokiečiai

Germans

2418

1255

394

483

4

71

200

Romai

Romani

2115

316

43

1334

4

76

334

Latviai

Latvians

2025

562

295

936

4

63

158

Armėnai

Armenians

1233

104

364

572

3

44

142

Azerbaidžaniečiai

Azerbaijani

648

64

150

347

17

66

Moldavai

Moldovans

540

52

139

289

18

40

Kitos

Other

4435

448

1208

24

3

4

1

13

2114

175

445

Nenurodė

Not indicated

32978

3024

2802

261

5

2

1

2

26

618

26237