book external view

Gyventojai, gyvenę užsienyje vienus metus ar ilgiau, pagal pagrindinę atvykimo (grįžimo) gyventi į Lietuvą priežastį ir laikotarpį

Population who lived abroad for one year or longerby main reason and period of arrival in (return to) Lithuania

Iš viso

Total

Dirbti

Work

Mokytis

Studies

Šeiminė priežastis

Family reasons

Noras gyventi tėvynėje

Wish to live in the native land

Kita
priežastis

Other reason

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

205883

26908

8631

70886

57786

40293

1379

≤1949

8012

1091

139

3607

1108

2045

22

1950–1969

46080

5654

1560

12982

16549

9136

199

1970–1989

65183

13867

2092

19886

14946

14120

272

1990–1999

17683

1348

404

7264

5537

3019

111

2000–2009

48589

3472

3403

18832

15679

6931

272

2010–2011

18378

1308

993

7751

3602

4562

162

Nenurodė

Not indicated

1958

168

40

564

365

480

341