book external view

Gyventojai, gyvenę užsienyje vienus metus ar ilgiau, pagal pagrindinęatvykimo (grįžimo) gyventi į Lietuvą priežastį

Population who lived abroad for one year or longer by main reason of arrival in (return to) Lithuania

Pagrindinė priežastis

Main reason

Iš viso

Total

Miesto gyventojai

Urban population

Kaimo gyventojai

Rural population

Vyrai

Males

Moterys

Females

Iš viso

Total

205883

149679

56204

118083

87800

Dirbti

Work

26908

23249

3659

14773

12135

Mokytis

Studies

8631

7135

1496

3706

4925

Šeiminė priežastis

Family reasons

70886

53016

17870

32338

38548

Noras gyventi tėvynėje

Wish to live in the native land

57786

36865

20921

37311

20475

Kita priežastis

Other reason

40293

28450

11843

29120

11173

Nenurodė

Not indicated

1379

964

415

835

544