book external view

Gyventojų skaičius ir tankis

Population and population density

Surašymo metai

Census year

Gyventojų skaičius, tūkst.

Population, thous.

Palyginti su bendru
gyventojų skaičiumi, proc.

Compared to the total population, per cent

Gyventojų
skaičius 1 km2

Population per sq. km

iš viso

total

mieste

urban areas

kaime

rural areas

mieste

urban areas

kaime

rural areas

1959

2696,7

1025,9

1670,8

38,0

62,0

41,3

1970

3118,9

1557,7

1561,2

49,9

50,1

47,8

1979

3391,5

2034,9

1356,6

60,0

40,0

51,9

1989

3674,8

2486,8

1188,0

67,7

32,3

56,3

2001

3484,0

2332,1

1151,9

66,9

33,1

53,4

2011

3043,4

2031,2

1012,2

66,7

33,3

46,6