book external view

Apibrėžtys ir paaiškinimai

Definitions and explanations

Amžius
– iki surašymo apskaitos datos sukakusių metų skaičius.
Darbingas amžius
– asmenų amžius nuo 16 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
Pensinis amžius
– 2011 m. moterų ir vyrų buvo atitinkamai nuo 60 metų ir nuo 62 metų ir 6 mėn., 2001 m. – nuo 57 metų ir 6 mėnesių ir nuo 61 metų ir 6 mėn., iki 1989 m. – nuo 55 metų ir nuo 60 metų.
Vidutinis gyventojų amžius
– amžius,apskaičiuojamas konkretų amžių dauginant iš to amžiaus gyventojų skaičiaus ir gautą visų sandaugų sumą dalijant iš bendro gyventojų skaičiaus.
Būstas
– tai vieno buto namas, butas dviejų butų name, butas gyvenamajame ar negyvenamajame pastate, atskiras (-i) kambarys (-iai) su bendrojo naudojimo patalpomis ar patalpa, kuri neskirta žmogui gyventi, tačiau surašymo metu buvo nors vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta.
Butas daugiabučiame name
– būstas daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name ar gyventojų privatizuotame (-uose) bendrabučio kambaryje (-iuose).
Kita patalpa
– patalpa (sodo namelis, vagonėlis ar pan.), neskirta žmogui gyventi ištisus metus, tačiau 2011 m. kovo 1 d. buvo nors vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta.
Vieno buto namas
– vieno buto namas, turintis atskirą stogą ir įėjimą iš lauko. Tai gali būti ir sodyba ar gyvenamasis namas sodininkų bendrijos teritorijoje.
Būsto nuosavybė
– būsto savininko teisė savo nuožiūra valdyti jam priklausantį būstą, juo naudotis ir disponuoti. Savininkas gali būti fizinis ar juridinis asmuo, valstybė, savivaldybė, kita.
Gimimo vieta
– asmens gyvenamosios vietovės statusas, koks buvo jo gimimo metu, nesvarbu, ar metams bėgant kaimo vietovė tapo miestu, ar atvirkščiai. Jei asmuo gimė užsienyje, nurodomas valstybės pavadinimas pagal 2011 m. kovo 1 d. tarptautines sienas.
Gyventojai
Nuolatiniai gyventojai
– gyventojai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, arba Lietuvos Respublikos gyventojai, esantys užsienyje iki vienų metų.
Miesto gyventojai
– gyventojai, gyvenantys mieste, t. y. kompaktiškai užstatytoje gyvenamojoje vietovėje, turinčioje daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau kaip du trečdaliai dirba pramonės, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse. Mieste gali gyventi ir mažiau negu 3 tūkst. žmonių, jeigu šis įgijo miesto statusą iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui.
Kaimo gyventojai
– gyventojai, gyvenantys gyvenamosiose vietovėse, neturinčiose miesto požymių (miesteliuose, kaimuose ir viensėdžiuose).
Gyventojų tankis
– gyventojų skaičius 1 km2, t. y. gyventojų ir teritorijos, kurioje jie gyvena, santykis.
Išsilavinimas
– 10 metų ir vyresnio asmens aukščiausias išsilavinimas, įgytas valstybinėje, valstybės pripažintoje nevalstybinėje ar užsienio mokymo įstaigoje.
Aukštasis išsilavinimas
– išsilavinimas, įgytas aukštojoje mokykloje baigus studijų programas, pagal kurias suteikta aukštojo mokslo kvalifikacija, arba teisės aktų nustatyta tvarka kaip jam lygiavertis pripažintas užsienio aukštosiose mokyklose įgytas išsilavinimas.
Aukštesnysis išsilavinimas
– išsilavinimas, įgytas nuo 1994 iki 2006 m. baigus aukštesniųjų studijų programą, arba teisės aktų nustatyta tvarka kaip jam lygiavertis pripažintas užsienyje įgytas išsilavinimas.
Pagrindinis išsilavinimas
– išsilavinimas, įgytas baigus pagrindinio ugdymo programą, arba teisės aktų nustatyta tvarka kaip jam lygiavertis pripažintas užsienyje įgytas išsilavinimas.
Pradinis išsilavinimas
– išsilavinimas, įgytas baigus pradinio ugdymo programą, arba teisės aktų nustatyta tvarka kaip jam lygiavertis pripažintas užsienyje įgytas išsilavinimas.
Specialusis vidurinis išsilavinimas
– išsilavinimas, įgytas iki 1995 m. baigus specialiojo vidurinio mokymo programą, arba teisės aktų nustatyta tvarka kaip jam lygiavertis pripažintas užsienyje įgytas išsilavinimas.
Vidurinis išsilavinimas
– išsilavinimas, įgytas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius brandos egzaminus, arba teisės aktų nustatyta tvarka kaip jam lygiavertis pripažintas užsienyje įgytas išsilavinimas.
Kalbos mokėjimas
– asmens gebėjimas kalbėti ir (ar) rašyti kokia nors kalba. Jei asmuo kokia nors kalba gali perteikti informaciją taip, kad ji būtų lengvai suprantama, nuosekliai ir rišliai dėsto savo mintis, supranta buitinę kalbą, gali atsakyti į paprasčiausius klausimus, užpildyti dokumentą, parašyti trumpą tekstą, laikoma, kad asmuo moka kalbą. Surašymo metu kalbos mokėjimo lygis nebuvo fiksuojamas.
Kambarys
– gyvenamoji patalpa, apribota perdangomis, sienomis (pertvaromis) nuo grindų iki lubų, ne mažesnio kaip 4 m2 grindų ploto. Gyvenamieji kambariai – tai miegamieji, svetainės, gyventi pritaikytos šildomos palėpės ir kitos atskiros būsto patalpos, kuriose gyvenama ar ketinama gyventi.
Namų ūkis
– tai atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Namų ūkį neretai sudaro daugiau negu viena šeima, taip pat – giminystės ryšiais nesusiję asmenys.
Šeima (šeiminis namų ūkis)
– namų ūkis, kurį sudarė du arba daugiau asmenų, susijusių santuokiniais ar giminystės ryšiais. Tai galėjo būti sutuoktinių ar sugyventinių pora be ar su vaiku (-ais) arba vienas iš tėvų su vaiku (-ais) su kitais asmenimis arba be jų ir pan.
Šeiminė padėtis namų ūkyje
– asmens statusas šeiminiame namų ūkyje, įgimtas arba įgytas per kraujo ar partnerystės (faktinės ar teisinės) ryšius. Galimi šeiminiai statusai: vaikas, sutuoktinis, sugyventinis, viena motina ar vienas tėvas su vaikais iki 18 metų, asmuo, gyvenantis vienas, kitas (giminaitis ar ne giminaitis).
Šeimos branduolys
– du ar daugiau asmenų, kurie gyvena viename namų ūkyje ir yra susiję tarpusavyje kaip vyras ir žmona, arba kartu gyvenantys sugyventiniai be ar su vaiku (-ais), arba vienas iš tėvų su vaiku (-ais).
Nešeiminis namų ūkis
– namų ūkis, kurį sudarė vienas asmuo ar grupė asmenų, kurie nebuvo susiję santuokiniais ar giminystės ryšiais.
Vaikas
– asmuo iki 18 metų (be partnerio ar savo vaikų), nuolat gyvenantis bent vieno iš tėvų namų ūkyje. Vaiku taip pat laikomas posūnis (podukra) ir įvaikintas vaikas, bet ne globotinis.
Naudingasis būsto plotas
– gyvenamųjų kambarių, kitų šildomų patalpų (virtuvių, vonios kambarių, tualetų, koridorių ir kitų pagalbinių patalpų) bei verslo patalpų bute plotų suma.
Neraštingas asmuo
– asmuo, kuris nemoka nei skaityti (suprasdamas tekstą), nei rašyti paprastų sakinių kasdienio gyvenimo temomis.
Nuolatinė gyvenamoji vieta
– vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena, neįskaitant laikinųjų išvykimų poilsiauti, atostogauti, lankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis.
Pagimdytų vaikų skaičius
– visi iki surašymo apskaitos datos moters pagimdyti vaikai.
Pastatymo metai
– metai, kai pastatas, kuriame yra būstas, buvo baigtas statyti (pripažintas tinkamu naudoti), arba rekonstrukcijos metai, kuriais pastatas perstatytas, išplėstas.
Patogumai būste
Centrinis šildymas iš šilumos tinklų
– šildymas, kai šiluma tiekiama iššilumos tinklų.
Centrinis šildymas iš vietinio šilumos šaltinio
– šildymas, kai šildoma iš vietinio šilumos šaltinio, t. y. pastate (name) ar būste sumontuotos centrinio šildymo sistemos.
Nuotekų tvarkymas (kanalizacija)
– būste nuotekų tvarkymo įrenginys (kanalizacija) įrengtas, jei yra įrengti ūkinio fekalinio vandens surinkimo įrenginiai.
Vandens tiekimas
– būste įrengtas vandentiekis, jei jame yra vandentiekio vamzdžiai.
Pilietybė
– konkretus teisinis ryšis tarp asmens ir jo valstybės.
Pragyvenimo šaltiniai
– pajamos ne tik grynaisiais pinigais, bet ir išmokos natūra (maisto produktai, drabužiai, kuras ir pan.). Buvo galima nurodyti ne daugiau kaip tris per 12 mėnesių iki surašymo turėtus pragyvenimo šaltinius, numeruojant juos pagal pajamų dydį.
Darbo užmokestis
– asmens, dirbančio pagal raštišką ar žodinę sutartį su darbdaviu, pajamos.
Pajamos iš nuosavybės ar investicijų
– pajamos, gautos išnuomojus ar pardavus nekilnojamąjį (žemę, mišką, patalpas) ar kilnojamąjį turtą, kaip dividendai už akcijas, palūkanos iš bankų, privačių įmonių ar asmenų.
Pajamos iš savo ar šeimos verslo
– pajamos iš verslo, amatų, laisvosios profesinės veiklos, t. y. individualiosios įmonės savininko, pagal verslo liudijimą dirbusio, pagal užsakymus dirbusio asmens (siuvėjo, baldų gamintojo ir pan.), gydytojo, advokato, notaro, architekto, menininko pajamos ir kita.
Santuokinė padėtis
– asmens statusas, nusakantis santykį su santuokos institutu – teisine partneryste. Galimi statusai: niekada negyvenęs santuokoje, susituokęs, našlys, išsituokęs. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos ir Eurostato rekomendacijas dėl 2010 metų gyventojų ir būsto surašymų, santuokinės padėties buvo klausiama 15 metų ir vyresnių gyventojų.
Surašymo apskaitos data
– 2011 m. kovo 1 d. 00 val.
Teritorija
Apskritis
– Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnysis administracinis vienetas, kurio valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Savivaldybė
– Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas, kurį valdo jos gyventojų bendruomenės išrinktos savivaldos institucijos pagal Lietuvos Respublikos vietos gyventojų savivaldos ir kitus įstatymus.
Seniūnija
– savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.
Užimtumas ir nedarbas
Bedarbiai
– 15 metų ir vyresni asmenys, kurie nedirbo, bet aktyviai ieškojo darbo (per paskutines keturias savaites iki surašymo) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) galėjo pradėti dirbti.
Darbo jėga
– 15 metų ir vyresni gyventojai, kurie savaitę iki surašymo (2011 m. vasario 22–28 d.) buvo užimti ar bedarbiai.
Ekonominės veiklos rūšys
pateiktos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), parengtą pagal statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2).
Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai
– 15 metų ir vyresni nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių. Tai nedirbantys mokiniai, studentai, pensininkai, dėl negalios nedirbantys asmenys, namų šeimininkai.
Profesijų grupės
pateiktos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (LPK), parengtą pagal Tarptautinį standartizuotą profesijų klasifikatorių ISCO-08.
Užimti gyventojai
– 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra (maisto produktais ar kitais gaminiais) arba turintys pelno (pajamų).
Age
is the number of complete years before the Census date.
Working-age
refers to persons aged from 16 to the old-age pension age set by the Law on State Social Insurance Pensions of the Republic of Lithuania.
Retirement age
in 2011, 60 years – for women, 62 years and 6 months – for men; in 2001 – 57 years and 6 months and 61 years and 6 months respectively; before 1989, 55 years and 60 years respectively.
Average age of the population
is calculated by multiplying a specific age by the number of residents of that age and subsequently dividing the sum of all products by the total population.
Dwelling
is a one-dwelling building, a dwelling in a two-dwelling building, a dwelling in the apartment building, a dwelling in non-residential building, a separate room(s) with common (shared) areas or quarters not meant for people to live in, which during the Census was a place of usual residence of at least one person.
Dwelling in an apartment building
refers to a dwelling in a (three or more) apartment building or in a hostel room(s) privatised by the occupants.
Other quarters
refers to the quarters (a garden house, a trailer, etc.) not meant for people to live in all year round, which on 1 March 2011 were a place of usual residence of at least one person.
One-dwelling building
is a dwelling in a one-dwelling building with a separate roof and entrance from the outside; it may also refer to a homestead or a house within the territory of a horticultural society.
Ownership of the dwelling
refers to the right of the owner of the dwelling to own, use and dispose of the dwelling at his/her discretion. The owner can be a natural or a legal person, the State, a municipality, etc.
Place of birth
is the status of the populated locality as it was at the birth of the person, irrespective of whether, at a later date, a rural area became a town, and vice versa. If the person was born abroad, the name of the country according to the international borders as on 1 March 2011 was indicated.
Population
Resident population
refers to people permanently residing in Lithuania or the residents of the Republic of Lithuania residing abroad for a period of up to one year.
Urban population
refers to persons living in cities and towns, i.e. densely built-up residential areas with the resident population of more than 3000 persons, of whom more than two-thirds work in industry, business, manufacturing and social infrastructure. In a number of towns, the population may be less than 3000 if those residential areas had already had the status of a town before the Law on the Territorial Administrative Units and Their Boundaries of the Republic of Lithuania was enacted.
Rural population
refers to residents living in the populated localities having no urban characteristics (small towns, villages, isolated farmsteads).
Population density
is the population per square kilometre, i.e. a ratio of the population to the area where they live.
Educational attainment
refers to the highest education of a person aged 10 and older received in a public, private (recognised by the State) or foreign educational institution.
Higher education
refers to education received at school of higher education upon completion of study programmes pursuant to which a higher education qualification is awarded or education received at foreign schools of higher education which, under procedure established by legislation, is recognised as being of an equivalent level.
Post-secondary tertiary education
refers to education received within the period 1994–2006 upon completion of a post-secondary tertiary education programme, or education received abroad which, under procedure established by legislation, is recognised as being of an equivalent level.
Lower secondary education
refers to education received upon completion of a lower education programme or education received abroad which, under procedure established by legislation, is recognised as being of an equivalent level.
Primary education
refers to education received upon the completion of a primary education programme or education received abroad which, under procedure established by legislation, is recognised as being of an equivalent level.
Special upper secondary education
refers to education received before 1995 upon completion of a special upper secondary education programme, or education received abroad which, under procedure established by legislation, is recognised as being of an equivalent level.
Upper secondary education
refers to education received upon the completion of an upper secondary education programme and passing matriculation exams or education received abroad which, under procedure established by legislation, is recognised as being of an equivalent level.
Having command of a language
means that a person is able to speak and/or write a language. If a person is able to convey information in an understandable manner, to present his/her thoughts consistently and fluently, understands everyday language, is able to answer elementary questions, to fill in a form, to write a short text in a certain language, it is considered that s/he has command of that language. During the Census, the level of command of languages was not recorded.
Room
refers to living quarters separated by walls (partitions) from the floor to the ceiling, with the floor area of at least 4 square metres. Habitable rooms are bedrooms, living rooms, warm attics suitable to live in, and other separate quarters of the dwelling used or planned to be used for living.
Household
to a person living alone or a group of persons sharing the same dwelling and expenditure, including collective provision of necessities of life. A household is often comprised of more than one family as well as by persons who are not in kin relationships.
Family (family household)
refers to a household comprised of two or more persons who are in kin or marital relationships. It can be a married or cohabiting couple with or without children or one of the parents with a child (children) and with or without other persons, etc.
Family status in a household
refers to a person’s status in a family household, acquired either by birth or through blood or partnership (actual or legal) relationships. Possible family statuses: child, spouse, cohabitant, lone mother/father with children under 18, person living alone, another (relative or non-relative).
Nuclear family
refers to two or more persons living in one household and related as a husband and wife, or cohabitants living together with or without children, or one of the parents with a child (children).
Non-family household
is a household consisting of one person or of a group of persons who are not in kin or marital relationships.
Child
is a person aged under 18 (having no partner or children of his/her own), permanently residing in at least one of the parents’ household. This includes stepchildren and adopted children but excludes wards.
Useful floor area of a dwelling
means the total of the areas of habitable rooms, other warm areas (kitchens, bathrooms, toilets, halls, and other utility rooms) and business premises in the dwelling.
Illiterate person
is a person who can neither read (and understand the text being read) nor write simple sentences on everyday topics.
Usual place of residence
is the place where the person usually resides, irrespective of temporary absence when s/he is away on holiday, visiting friends or relatives, on business, for health care purposes.
Number of children delivered
refers to the total number of children delivered by a woman before the Census reference date.
Year of construction
refers to the year of completion (recognition as suitable for use) or reconstruction (expansion) of the building where the dwelling is located.
Conveniences in the dwelling
Central heating from a central heating system
refers to heating when heat is supplied from a central heating system.
Central heating from a local heating source
refers to heating when heat is supplied from a local heating source, i.e. a heating system equipped in the building or dwelling.
Sewerage.
It is considered that there is a sewage disposal system (sewerage) in a dwelling if there is a domestic sewage disposal system equipped in it.
Water supply.
It is considered that there is a water supply system in a dwelling if there are water pipes laid in it.
Citizenship
is defined as a particular legal bond between a person and his/her state.
Sources of livelihood
are defined as income in cash and in kind (food products, clothes, fuel, etc.). Up to three sources of livelihood available within 12 months prior to the Census referece date could be indicated and numbered starting with the highest income.
Wage or salary (earnings)
refers to income of a person working under a written or verbal agreement with the employer.
Income from property or investment
refers to income from renting or selling immovable (land, forest, premises) or movable property, as dividend on shares, interest from banks, private enterprises or persons.
Income from own or familybusiness
refers to in come received from business, craft, freelance work, i.e. income of the owner of an individual enterprise, a person working under a business licence, a person working on demand (a tailor, a cabinetmaker, etc.), a doctor, a lawyer, a notary, an architect, an artist, etc.
Marital status
refers to a person’s status defining the relation to the institution of marriage (legal partnership). Possible statuses: single (never married), married, widow(er), divorced. Following the UNECE and Eurostat recommendations for 2010 population and housing censuses, a question about the marital status was posed to persons aged 15 and older.
Census reference date
was 1 March 2011 at 00.00.
Territory
County
is a higher administrative unit of the territory of the Republic of Lithuania the governance wherein is organised by the Government of the Republic of Lithuania.
Municipality
is an administrative unit of the territory of the Republic of Lithuania the governance wherein is executed by the local self-government institutions elected by the local community according to the Law on Local Self-Government of the Republic of Lithuania and other laws.
Ward (neighbourhood)
is a structural territorial unit of a municipal administration, functioning within a certain part of the territory of the municipality.
Employment and unemployment
Unemployed persons
are persons aged 15 and older who were not working but were actively looking for a job (within four weeks prior to the Census) and were ready to start working if work was available within a defined period (two weeks).
Labour force
refers to the population aged 15 and older who were working within a week prior to the Census (22–28 February 2011) or were unemployed.
Economic activities
are presented according to the Classification of Economic Activities (EVRK Rev. 2), which is the national version of the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2).
Economically inactive population
are persons aged 15 and older who are neither working nor looking for a job and can be categorised as neither employed nor unemployed. Those are non-working pupils, students, pensioners, persons not working because of disability, homemakers.
Occupational groups
are presented according to the Lithuanian Classification of Occupations (based on the International Standard Classification of Occupations ISCO-08).
Employed population
refers to people aged 15 and older doing any kind of work, for which they are remunerated in cash or in kind (food or other products) or have income (profit).