book external view

Užimtumas

Employment

Darbo jėga

Surašymo duomenimis, darbo jėgą sudarė 1 mln. 467 tūkst. gyventojų, iš jų užimti gyventojai sudarė 1 mln. 175 tūkst., bedarbiai – 291,6 tūkst. Palyginti su 2001 m., darbo jėga sumažėjo 115,1 tūkst. gyventojų (7,3 proc.).

Darbo jėgos aktyvumo lygis padidėjo 0,2 procentinio punkto (nuo 56,4 proc. 2001 m. iki 56,6 proc. – 2011 m.).

Darbo jėgos aktyvumo lygis skirtingose amžiaus grupėse buvo nevienodas (25 pav.). Palyginti su 2001 m., 2011 m. darbo jėgos aktyvumo lygis išaugo 55–64 metų amžiaus gyventojų grupėje (15 procentinių punktų), o 15–24 metų amžiaus grupėje – sumažėjo.

Labour force

According to the Census data, there were 1 million 467 thousand persons attributed to the labour force in Lithuania, of whom employed persons made up 1 million 175 thousand, the unemployed – 291.6 thousand. Compared to 2001, the labour force decreased by 115.1 thousand persons (7.3 per cent).

The labour force activity rate increased by 0.2 percentage points (from 56.4 per cent in 2001 to 56.6 per cent in 2011).

In different age groups, activity rates were different (Figure 25). In 2011, compared to 2001, the activity rate increased in the age group of 55–64 (by 15 percentage points) and decreased in the age group of 15–24.

Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal amžiaus grupes*

Activity rates by age group**

25 pav.

Figure 25

LT – Grafikas. Jame pavaizduota: darbo jėgos aktyvumo lygis pagal amžiaus grupes, 2001 m. ir 2011 m., procentais. Nuo 15 iki 19 metų amžiaus jis sudarė 6,1 procento (2011 m.) ir 10,8 procento (2001 m.), 20–24 metų – 57,1 procento (2011 m.) ir 62,1 procento (2001 m.), 25–54 metų – 88,1 procento (2011 m.) ir 86,1 procento (2001 m.), 55–64 metų – 55 procentus (2011 m.) ir 40 procentų (2001 m.), ≥65 metų – 4,5 procento (2011 m.) ir 3,1 procento (2001 m.).

EN – Graph. It shows activity rates by age group in 2001 and 2011, in per cent. In the age group from 15 to 19: in 2001 – 10.8 per cent, in 2011 – 6.1 per cent; in the age group from 20 to 24: in 2001 – 62.1 per cent, in 2011 – 57.1 per cent; in the age group from 25 to 54: in 2001 – 86.1 per cent, in 2011 – 88.1 per cent; in the age group from 55 to 64: in 2001 – 40 per cent, in 2011 – 55 per cent; in the age group of 65 and older: in 2001 – 3.1 per cent, in 2011 – 4.5 per cent.

* 15 metų ir vyresni gyventojai.

** Population aged 15 and older.

Didžiausias darbo jėgos aktyvumo lygis buvo Neringos (66,9 proc.), Visagino (65,7 proc.), Vilniaus miesto (64,7 proc.) ir Vilniaus rajono (61,8 proc.) savivaldybėse, mažiausias – Alytaus rajono (45,5 proc.), Lazdijų rajono (46 proc.), Anykščių rajono (47,2 proc.) ir Kalvarijos (47,2 proc.) savivaldybėse (26 pav.).

Activity rates in municipalities are presented on the map (Figure 26).

Darbo jėgos aktyvumo lygis savivaldybėse

Activity rates in municipalities

26 pav.

Figure 26

LT – Žemėlapis. Jame pavaizduota: darbo jėgos aktyvumo lygis savivaldybėse, procentais, nuo <48 iki >58. Didžiausias darbo jėgos aktyvumo lygis buvo Neringos, Visagino, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Elektrėnų, Šiaulių miesto, Panevėžio miesto savivaldybėse.

EN – Map. It shows activity rates in municipalities, in per cent, from <48 to >58. The highest activity rates were recorded in Neringa, Visaginas, Vilnius city and district, Klaipėda city and district, Elektrėnai, Šiauliai and Panevėžys city municipalities.

Surašymo duomenimis, dirbo 1 mln. 175 tūkst. šalies gyventojų. Kaip ir 2001 m., 2011 m. 1 tūkst. 15 metų ir vyresnių gyventojų teko 454 užimti gyventojai. Vyrai sudarė 47,5 procento (2001 m. – 49,6 proc.), moterys – 52,5 procento (2001 m. – 50,4 proc.) visų užimtų gyventojų.

Mieste užimti gyventojai sudarė 49,7 procento visų 15 metų ir vyresnių miesto gyventojų (2001 m. – 50,2 proc.), kaime – 36,5 procento visų 15 metų ir vyresnių kaimo gyventojų (2001 m. – 35,5 proc.).

Palyginti su 2001 m., 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis padidėjo 1,9 procentinio punkto ir sudarė 56,3 procento (2001 m. – 54,4 proc.). 15–64 metų amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 55,5 procento, moterų – 57,1 procento.

Vyrų ir moterų užimtumas įvairiose amžiaus grupėse buvo skirtingas (27 pav.). Vyrų užimtumo lygis didžiausias buvo 30–34 metų amžiaus grupėje (72,4 proc.), moterų – 40–44 metų amžiaus grupėje (75,9 proc.).

According to the Census data, there were 1 million 175 thousand persons working in the country. In 2011, just as in 2001, there were 454 employed persons per 1 000 population aged 15 and older. Men made up 47.5 per cent (in 2001, 49.6 per cent), women – 52.5 per cent (in 2001, 50.4 per cent) of the total employed population.

In urban areas, employed persons made up 49.7 per cent of the total urban population aged 15 and older (in 2001, 50.2 per cent), in rural areas – 36.5 per cent of the total rural population aged 15 and older (in 2001, 35.5 per cent).

In 2011, compared to 2001, the employment rate of the population aged 15–64 grew by 1.9 percentage points and stood at 56.3 per cent (in 2001, 54.4 per cent). The employment rate of men aged 15–64 stood at 55.5, that of women – at 57.1 per cent.

Male and female employment rates in different age groups were different (Figure 27). The male employment rate was the highest in the age group of 30–34 (72.4 per cent), the female one – in the age group of 40–44 (75.9 per cent).

Gyventojų* užimtumo lygis pagal amžiaus grupes

Employment** rates by age group

27 pav.

Figure 27

LT – Grafikas–piramidė. Jame pavaizduota: 15 metų ir vyresnių vyrų ir moterų užimtumo lygis pagal amžiaus grupes 2011 m. ir 2001 m., procentais. 2011 m. vyrų užimtumo lygis didžiausias buvo 30–34 metų amžiaus grupėje (72,4 proc.), 2001 m. – 35–39 metų amžiaus grupėje (71,9 proc.). 2011 m. ir 2001 m. moterų užimtumo lygis didžiausias buvo 40–44 metų amžiaus grupėje (atitinkamai – 75,9 proc. ir 73,5 proc.).

EN – Graph-pyramid. It shows the male and female (aged 15 and older) employment rates by age group in 2001 and 2011, in per cent. In 2011, the male employment rate was the highest in the age group of 30–34 (72.4 per cent), in 2001 – in the age group of 35–39 (71.9 per cent). The female employment rates were the highest in the age group of 40–44 in both 2011 and 2001 (75.9 and 73.5 per cent respectively).

* 15 metų ir vyresni gyventojai.

** Population aged 15 and older.

Palyginti su 2001 m., 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis daugiausia sumažėjo Alytaus miesto (5,8 procentinio punkto), Anykščių rajono (5,2), Molėtų rajono (5), Kupiškio rajono (4) ir Visagino (3,2) savivaldybėse. Daugiausia užimtumo lygis padidėjo Kauno rajono (6,8 procentinio punkto), Šiaulių rajono (6,5), Druskininkų (6,1), Švenčionių rajono (5,8), Rietavo (5,4) ir Vilniaus rajono (5,2) savivaldybėse.

Didžioji dalis (90,4 proc.) užimtų gyventojų buvo samdomieji darbuotojai. Mieste samdomųjų darbuotojų dalis buvo didesnė nei kaime – atitinkamai 92 ir 85,8 procento. Vyrų, nurodžiusių, kad jų užimtumo statusas – savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus, buvo daugiau nei moterų – atitinkamai 5,4 ir 2,2 procento. Kaime daugiau nei mieste buvo savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbančių gyventojų ir padedančių šeimos narių, dirbančių šeimos įmonėje ar ūkyje, – atitinkamai 10,4 ir 3,9 procento.

Užimtų gyventojų išsilavinimo lygis buvo aukštesnis nei 2001 m. Kas antras dirbantis gyventojas turėjo aukštąjį, aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, kas trečias – vidurinį (28 pav.).

Most of the employed population (90.4 per cent) were employees. The proportion of employees in urban areas was larger than in the rural ones – 92 and 85.8 per cent respectively. The proportion of men with the employment status of the self-employed with employees was larger than that of women – 5.4 and 2.2 per cent respectively. The proportion of the self-employed without employees and contributing family workers working in a family business or on a family farm was larger in rural than in urban areas – 10.4 and 3.9 per cent respectively.

In 2011, the level of education of the employed population was higher than in 2001. Each second working person had higher, post-secondary tertiary or special secondary, each third – upper secondary education (Figure 28).

Užimti gyventojai* pagal išsilavinimą

Employed population** by educational attainment

28 pav.

Figure 28

LT – Skritulinis grafikas. Jame pavaizduota: 15 metų ir vyresnių užimtų gyventojų išsilavinimas, procentais. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 36,7 procento visų 15 metų ir vyresnių užimtų gyventojų, aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį – 21,9, vidurinį – 33,2, pagrindinį – 7,5, pradinį, nebaigė pradinės mokyklos, nelankė mokyklos, nenurodė, neraštingi – 0,7 procento.

EN – Pie graph. It shows the employed population aged 15 and older by educational attainment, in per cent. 36.7 per cent of the total employed population aged 15 and older had higher, 21.9 per cent – post-secondary tertiary and special secondary, 33.2 per cent – upper secondary, 7.5 per cent – lower secondary education. 0.7 per cent had primary education, did not finish primary school, had no schooling, did not indicate their educational attainment or were illiterate.

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.

Daugiausia gyventojų dirbo pramonės įmonėse – 209,1 tūkst. (17,8 proc. visų užimtų gyventojų), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto įmonėse – 205,6 tūkst. (17,4 proc.), švietimo sektoriuje – 130,6 tūkst. (11,1 proc.) (29 pav.).

The biggest portion of the population were working in industry – 209.1 thousand (17.8 per cent of the total employed population), wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles – 205.6 thousand (17.4 per cent), education – 130.6 thousand (11.1 per cent) (Figure 29).

Užimti gyventojai* pagal ekonominės veiklos rūšis

Employed population** by economic activity

29 pav.

Figure 29

LT – Grafikas. Jame pavaizduota: 15 metų ir vyresni užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis, procentais. A – Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė – 5,9 procento. B–E – Pramonė – 17,8 procento. F – Statyba – 6,7 procento. G – Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas – 17,4 procento H – Transportas ir saugojimas – 7,4 procento. I–J – Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla; informacija ir ryšiai – 4,9 procento. K–L – Finansinė ir draudimo veikla, nekilnojamojo turto operacijos – 2,7 procento. M – Profesinė, mokslinė ir techninė veikla – 4 procentai. N – Administracinė ir aptarnavimo veikla – 3,1 procento. O – Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas – 6,5 procento. P – Švietimas – 11,1 procento. Q – Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas – 7,5 procento. R–U – Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla; kita aptarnavimo veikla; namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu; ekstra teritorinių organizacijų ir įstaigų veikla – 3,8 procento. 

EN – Graph. It shows the employed population aged 15 and older by economic activity, in per cent. A – agriculture, forestry and fishing (5.9 per cent). B–E – industry (17.8 per cent). F – construction (6.7 per cent). G – wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (17.4 per cent). H – transportation and storage (7.4 per cent). I–J – accommodation and food service activities; information and communication (4.9 per cent). K–L – financial and insurance activities; real estate activities (2.7 per cent). M – professional, scientific and technical activities (4 per cent). N – administrative and support service activities (3.1 per cent). O – public administration and defence; compulsory social security (6.5 per cent). P – education (11.1 per cent). Q – human health and social work activities (7.5 per cent). R–U – arts, entertainment and recreation; other service activities; activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use; activities of extraterritorial organisations and bodies (3.8 per cent).

* 15 metų ir vyresni gyventojai.

** Aged 15 and older.

Pagrindinės ekonominės veiklos rūšys, kuriose dirbo daugiausia vyrai, buvo statyba bei transporto ir saugojimo sektorius – atitinkamai 87,4 ir 73,3 procento visų šiose ekonominėse veiklose užimtų gyventojų. Pagrindinės ekonominės veiklos, kuriose dirbo daugiausia moterys, buvo sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (85,3 proc. visų šioje veikloje užimtų gyventojų), švietimas (78,3 proc.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (78 proc.) bei finansinė ir draudimo veikla (72,8 proc.).

Daugiausia gyventojų dirbo specialistais – 268,6 tūkst. (22,8 proc. visų užimtų gyventojų), kvalifikuotais darbininkais ir amatininkais – 158,9 tūkst. (13,5 proc.), paslaugų sektoriaus darbuotojais ir pardavėjais – 146,7 tūkst. (12,5 proc.) (30 pav.).

The main male fields of economic activity were construction and transport and storage, where men made up, respectively, 87.4 and 73.3 per cent of all persons employed in those economic activities. The main female fields of economic activity were health care and social work (85.3 per cent of all persons employed in those activities), education (78.3 per cent), accommodation and food service (78 per cent) and financial and insurance (72.8 per cent) activities.

Most of the employed persons were professionals – 268.6 thousand (22.8 per cent of the total employed population), craft and related trades workers – 158.9 thousand (13.5 per cent), service and sales workers – 146.7 thousand (12.5 per cent) (Figure 30).

Užimti gyventojai* pagal profesijų grupes

Employed population** by occupational group

30 pav.

Figure 30

LT – Grafikas. Jame pavaizduota: 15 metų ir vyresni užimti gyventojai pagal profesijų grupes, procentais. Vadovai – 11 procentų. Specialistai – 22,8 procento. Technikai ir jaunieji specialistai – 9,6 procento. Tarnautojai – 3,8 procento. Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai – 12,5 procento. Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai – 3,3 procento. Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai – 13,5 procento. Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai – 9,6 procento. Nekvalifikuoti darbininkai – 8,8 procento. Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai – 0,5 procento. Nenurodė – 4,6 procento.

EN – Graph. It shows the employed population aged 15 and older by occupational group, in per cent. Managers – 11 per cent, professionals – 22.8 per cent, technicians and associate professionals – 9.6 per cent, clerical support workers – 3.8 per cent, service and sales workers – 12.5 per cent, skilled agricultural, forestry and fishery workers – 3.3 per cent, craft and related trades workers – 13.5 per cent, plant and machine operators and assemblers – 9.6 per cent, elementary occupations – 8.8 per cent, armed forces occupations – 0.5 per cent, not indicated – 4.6 per cent.

* 15 metų ir vyresni gyventojai.

** Aged 15 and older.

Gyventojai pagal vietovę, kurioje dirbo

896,3 tūkst. (76,2 proc. visų užimtų) gyventojų dirbo toje pačioje vietovėje, kurioje ir gyveno, 246,6 tūkst. (21 proc.) – kitoje Lietuvos vietovėje, negu gyveno.

Moterys dažniau (81 proc. visų užimtų moterų) negu vyrai (71 proc. visų užimtų vyrų) dirbo toje pačioje vietovėje, kurioje ir gyveno. Vyrai dažniau (25,1 proc.) negu moterys (17,2 proc.) dirbo kitoje Lietuvos vietovėje, negu gyveno.

24,4 tūkst. (2,1 proc. visų užimtų) gyventojų nurodė, kad dirbo užsienio šalyse: Jungtinėje Karalystėje (9,8 tūkst.), Norvegijoje (4,8 tūkst.), Airijoje (1,8 tūkst.), Vokietijoje (1,5 tūkst.), Danijoje (1,1 tūkst.), Švedijoje (1 tūkst.) ir kitose valstybėse (4,4 tūkst. gyventojų). Užsienyje dirbo 2,1 karto daugiau vyrų negu moterų. 48,5 procento gyventojų, dirbusių užsienyje, buvo 15–29 metų amžiaus.

Population by location of the work place

896.3 thousand persons (76.2 per cent of the total employed population) were working in the same locality where they were living, 246.6 thousand (21 per cent) – in another locality of Lithuania.

Women were working in the same locality where they were living more often than men (81 per cent of all employed women and 71 per cent of all employed men), while men were working in another locality of Lithuania more often than women (25.1 and 17.2 per cent respectively).

24.4 thousand persons (2.1 per cent the total employed population) indicated that they were working abroad: in the United Kingdom (9.8 thousand), Norway (4.8 thousand), Ireland (1.8 thousand), Germany (1.5 thousand), Denmark (1.1 thousand), Sweden (1 thousand) and other countries (4.4 thousand). The number of men working abroad exceeded that of women 2.1 times. 48.5 per cent of the persons who were working abroad were aged 15–29.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

43,4 procento (1 mln. 123 tūkst.) 15 metų ir vyresnių gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų nedirbančių pensininkų buvo 631,2 tūkst. (56,2 proc.), nedirbančių mokinių ir studentų – 284,2 tūkst. (25,3 proc.), dėl negalios nedirbančių asmenų – 99,9 tūkst. (8,9 proc.), namų šeimininkų – 91,3 tūkst. (8,1 proc.).

Mieste neaktyvūs gyventojai sudarė 40,3 procento visų 15 metų ir vyresnių gyventojų, kaime – 49,5 procento.

37,3 procento 15 metų ir vyresnių vyrų ir 48,3 procento šio amžiaus moterų buvo ekonomiškai neaktyvūs (2001 m. – atitinkamai 35,8 proc. ir 48 proc.).

Economically inactive population

43.4 per cent (1 million 123 thousand) of the population aged 15 and older were economically inactive; out of that number, 631.2 thousand (56.2 per cent) were non-working pensioners, 284.2 thousand (25.3 per cent) – non-working pupils and students, 99.9 thousand (8.9 per cent) – persons not working due to disability, 91.3 thousand (8.1 per cent) – homemakers.

In urban areas, inactive persons made up 40.3 per cent of the total population aged 15 and older, in rural areas – 49.5 per cent.

37.3 per cent of men and 48.3 per cent of women aged 15 and older were economically inactive (in 2001, 35.8 and 48 per cent respectively).