book external view

Gimstamumas

Fertility

Gimstamumas

1 tūkst. 15 metų ir vyresnių moterų teko 1 557 pagimdyti vaikai. Daugiausia pagimdytų vaikų 1 tūkst. 15 metų ir vyresnių moterų teko Rietavo (2 139), Šilalės rajono (2 129), Pagėgių (2 125), Alytaus rajono (2 096), Skuodo rajono (2 065), Lazdijų rajono (2 058), Kalvarijos (2 050) ir Kelmės rajono (2 019) savivaldybėse. Savivaldybėse, kuriose yra didieji miestai – Vilniaus (1 178), Kauno (1 286), Klaipėdos (1 368), Panevėžio miestų (1 386), – taip pat Visagino (1 452) ir Neringos (1 492) savivaldybėse (8 pav.) moterys pagimdė mažiau vaikų.

Fertility

There were 1 557 children delivered per 1 000 women aged 15 and older (Figure 8).

1 tūkst. 15 metų ir vyresnių moterų teko pagimdytų vaikų

Number of children delivered per 1 000 women aged 15 and older

8 pav.

Figure 8

LT – Žemėlapis. Jame pavaizduota: kiek 1 tūkst. 15 metų ir vyresnių moterų teko pagimdytų vaikų, nuo <1500 iki >1899. Daugiausia pagimdytų vaikų 1 tūkst. 15 metų ir vyresnių moterų teko Šilalės, Alytaus, Skuodo, Lazdijų, Kelmės rajonų ir Rietavo, Pagėgių, Kalvarijos savivaldybėse, mažiausiai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų, Visagino, Neringos savivaldybėse.

EN – Map. It shows the birth rate, i.e. the number of live births per 1000 women aged 15 and older, from <1500 to >1899. The figures were the highest in Šilalė, Alytus, Skuodas, Lazdijai, Kelmė district, Rietavas, Pagėgiai, Kalvarija municipalities, the lowest – in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai city, Visaginas, Neringa municipalities.

Du trečdaliai pagimdžiusių moterų pagimdė vieną arba du vaikus. 34 procentai miesto moterų pagimdė vieną, 50,8 procento – du vaikus. Tik kas penkta kaimo moteris pagimdė vieną vaiką, 42,7 procento – du vaikus. Kaimo moterų, pagimdžiusių keturis ir daugiau vaikų, buvo 1,9 karto daugiau negu miesto moterų.

Daugiausia du vaikus pagimdžiusių moterų buvo 50–54 metų amžiaus grupėje, 3 vaikus ir daugiau – 70 metų ir vyresnių (9 pav.).

Two-thirds of women who gave birth delivered one or two children. 34 per cent of urban women gave birth to one, 50.8 per cent – to two children. Only each fifth rural woman gave birth to one child, 42.7 per cent – to two children. The number of rural women who gave birth to four or more children exceeded that of urban women 1.9 times.

The number of women who gave birth to two children was the highest in the age group of 50–54, to three and more children – in the age group of 70 and older (Figure 9).

Moterys* pagal amžiaus grupes ir pagimdytų vaikų skaičių

Women** by age group and number of children delivered

9 pav.

Figure 9

LT – Grafikas. Jame pavaizduota: 15 metų ir vyresnės moterys pagal amžiaus grupes ir pagimdytų vaikų skaičių, procentais. Daugiausia du vaikus pagimdžiusių moterų buvo 50–54 metų amžiaus grupėje, 3 vaikus – 55–59 metų amžiaus grupėje, ≥4 vaikų – 70 metų ir vyresnių amžiaus grupėse.

EN – Graph. It shows the number of women aged 15 and older by age group and number of children delivered, in per cent. The highest number of women who gave birth to two children was in the age group of 50–54, three children – 55–59, four and more children – 70 and older.

* 15 metų ir vyresnės.

** Aged 15 and older.

2011 m. vidutinis vienos 15 metų ir vyresnės moters pagimdytų vaikų skaičius sudarė 2,07 vaiko, o 2001 m. – 2,13. Miesto moterų vidutinis pagimdytų vaikų skaičius išliko beveik toks pats kaip ir 2001 m. – jis sudarė atitinkamai 1,88 ir 1,89. Kaimo moterys gimdė mažiau vaikų – vidutiniškai viena kaimo moteris pagimdė 2,47 vaiko, o 2001 m. – 2,6. Didžiausias vidutinis pagimdytų vaikų skaičius buvo Šilalės rajono (2,79), Rietavo (2,78), Pagėgių (2,69), Lazdijų rajono (2,63), Skuodo rajono (2,61), Kalvarijos (2,6), Alytaus rajono (2,59), Kelmės rajono (2,55) ir Šilutės rajono (2,54) savivaldybėse. Mažiausias gimstamumas užfiksuotas miestuose: Vilniuje (1,73 vaiko), Kaune (1,79), Klaipėdoje (1,8), Panevėžyje (1,85), Šiauliuose (1,86), Palangoje (1,96) ir Alytuje (1,98).

348,3 tūkst. 15 metų ir vyresnių moterų (24,5 proc.) nurodė, kad nėra gimdžiusios (2001 m. – 343,4 tūkst., arba 22,5 proc.). Daugiau nei pusė (54,3 proc.) negimdžiusių moterų buvo 15–24 metų amžiaus. Negimdžiusių moterų skaičius vyresnio amžiaus grupėse mažėja. Tokių moterų 50 metų ir vyresnių amžiaus grupėje buvo 17,9 procento. Negimdžiusių moterų, gyvenančių mieste, daugiau negu kaime – atitinkamai 25,8 ir 21,8 procento.

In 2011, the average number of children delivered by a woman aged 15 and over stood at 2.07, in 2001 – at 2.13. Compared to 2001, the average number of children delivered by urban women remained almost unchanged (1.88 and 1.89 respectively), while the average number of children delivered by rural women decreased (according to the 2011 Census data, one rural woman gave birth to, on average, 2.47, while according Census data – to 2.62 children). 348.3 thousand women aged 15 and older (24.5 per cent) stated that they never gave birth (in 2001, 343.4 thousand, or 22.5 per cent). More than half (54.3 per cent) of women who never gave birth were aged 15–24. In older age groups, this figure was lower. In the age group of 50 and older, women who never gave birth made up 17.9 per cent. In urban areas, the proportion of women who never gave birth was higher than in the rural ones – 25.8 and 21.8 per cent respectively.