book external view

Pratarmė

Foreword

Gyventojų ir būstų surašymas vyko 2011 m. kovo–gegužės mėn. Pirmą kartą gyventojai galėjo atsakyti į surašymo klausimus internetu: buvo sudarytos galimybės teikti duomenis apie save ir savo būstą pildant elektronines formas. Trečdalis (34 proc.) Lietuvos gyventojų dalyvavo elektroniniame surašyme. Elektroniniu būdu nesusirašiusius gyventojus lankė ir surašymo lapus apie gyventojus, namų ūkius ir būstus pildė 5 tūkstančiai surašinėtojų.

Siekiant užtikrinti surašymo kokybę ir mažinti naštą respondentams, buvo naudojami pagrindiniai administraciniai registrai ir duomenų bazės (Gyventojų, Adresų, Nekilnojamojo turto, Sodros ir kt.), visuose surašymo etapuose buvo laikomasi konfidencialumo reikalavimų.

Pagal pasaulinę praktiką, rekomenduojant Jungtinių Tautų Organizacijai, gyventojų surašymai atliekami kas dešimt metų, kiekvieno dešimtmečio pradžioje. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, visose Europos Sąjungos valstybėse narėse surašymai buvo atlikti 2011 m. – tai sudarė galimybę palyginti jų rezultatus tarpusavyje. Taip pat atsirado galimybė tiksliau įvertinti, kaip pasikeitė Lietuvos gyventojų skaičius ir sudėtis per 10 metų, – nuo Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 metų visuotinio surašymo.

Leidinyje pateikta išsami statistinė informacija apie gyventojų skaičių ir sudėtį pagal demografines, etnokultūrines ir socio-ekonomines charakteristikas, apie namų ūkius ir šeimas, būstus, gyventojų apsirūpinimą būstais.

Statistinė informacija pateikta šalies ir savivaldybių lygmeniu, o gyventojų skaičius – ir seniūnijų bei gyvenamųjų vietovių lygmeniu.

Tikimės, kad leidinyje pateikti surašymo rezultatai bus naudingi valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokslo institutams, kitoms organizacijoms, mokslininkams, demografams ir visiems kitiems, besidomintiems Lietuvos gyventojų raida.

Lietuvos statistikos departamentas dėkoja visiems gyventojams, dalyvavusiems surašyme.

Parasas.png

Vilija Lapėnienė
Lietuvos statistikos departamento
generalinė direktorė

Vilnius,
2013 m. spalis

The Population and Housing Census of the Republic of Lithuania took place in March–May 2011. For the first time individuals were afforded an opportunity to answer the questions of the Census via the Internet: they could provide data on themselves and their dwellings through electronic questionnaires. A third (34 per cent) of the Lithuania’s population took up this opportunity and participated in the e-Census. Those who had not participated in the e-Census were visited by 5 thousand interviewers, who were filling in Census questionnaires about individuals, households and dwellings.

To ensure the quality of the Census data and reduce the burden for respondents, the main administrative registers and databases (Residents’, Address, Real Estate, State Social Insurance Fund Board, etc.) were used. Confidentiality requirements were adhered to throughout all the stages of the Census.

Following the international practice and UNO recommendations, population censuses are carried out every ten years – at the beginning of each decade. Following the requirements established by the EU legislation, population censuses were conducted in all EU Member States in 2011, which enabled the comparison of their results. It also enabled a more accurate assessment of the change in the population and its structure during 10 years – since the 2001 Population and Housing Census.

The publication provides comprehensive statistical information on the population and its composition by demographic, ethnocultural and socioeconomic characteristics, on households and families, housing conditions and dwellings.

Statistical information is provided at the national and municipal levels, population figures – also at ward and populated locality levels.

We hope that the Census results, provided in the publication, will be useful for State and municipal authorities and agencies, research institutes, other organisations, demographers and other scientists, and everyone taking interest in the development of the Lithuania’s population.

Statistics Lithuania would like to thank all the residents of Lithuania who participated in the Census.

Parasas.png

Vilija Lapėnienė
Director General
Statistics Lithuania

Vilnius
October 2013